تعرفه ارسال

فارسی برای نماینده لاتین برای نماینده فارسی برای کاربر لاتین برای کاربر نوع پیام
12.6 23.9 13.5 28.0 اپراتور 1000
14.4 27.4 15.5 32.2 اپراتور 2000
12.6 23.9 13.5 28.0 اپراتور 3000
10.7 20.3 11.4 23.8 اپراتور 50001-50009
11.3 21.5 12.1 25.2 اپراتور 50002-50005
11.3 21.5 12.1 25.2 اپراتور 50004
11.3 21.5 12.1 25.2 خط ثابت
10.7 20.3 11.4 23.8 ارسال BTS
12.6 12.6 13.5 13.5 ارسال ایمیل
1.8 3.5 2.0 4.2 ارسال پیام صوتی
15.1 28.6 16.2 33.6 ارسال GSM