تعرفه خطوط

قیمت های خطوط ارسالی در اس ام اس دیجی


ارقام قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال) نوع
14 در خواستی
14 غیر در خواستی
13 در خواستی
13 غیر در خواستی
12 در خواستی
12 غیر در خواستی
11 در خواستی
11 غیر در خواستی
10 در خواستی
10 غیر در خواستی
9 در خواستی
9 غیر در خواستی
8 در خواستی
8 غیر در خواستی


ارقام قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)
12
11
10
9
8


ارقام قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)
14
12
10


ارقام قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)
15
14
13
12
11
10
9


ارقام قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)
14
13
12
11
10
9


ارقام قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)
14
13
12
11
10
9


ارقام قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)
14
13
12
11
10
9


قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)


قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)


قیمت نماینده(ریال) قیمت کاربر(ریال)